Zuiderwaterlinie als praktijkvoorbeeld tijdens klimaattop

Tijdens de wereldtop van 2021 zijn Bastion Maria en het Bolwerk Sint-Jan praktijkvoorbeelden van klimaatoplossingen. Op 25 en 26 januari vond de international Climate Adaptation Summit 2021 plaats vanuit Nederland. Deze online wereldtop is gericht op het vinden van oplossingen die kunnen helpen om ons beter aan te passen aan een veranderend klimaat. 

De Nederlandse Unesco Commissie schenkt speciale aandacht aan de rol die cultuur en erfgoed hierbij kunnen spelen. Vier praktijkvoorbeelden uit Kampen, Amsterdam, Bonaire en 's-Hertogenbosch staan daarbij centraal. 

Inundatievelden Zuiderwaterlinie als best practice
Voormalige inundatievelden in de Zuiderwaterlinie kunnen een nieuwe functie krijgen, bijvoorbeeld voor tijdelijke waterberging. Deze velden, ontworpen om te worden overstroomd voor militaire verdedigingsdoeleinden, kunnen een nieuw doel dienen door water tijdelijk vast te houden. Naast wateroverlast hebben dorpskernen en steden in de linie in de zomermaanden vaak te kampen met een fors hogere omgevingstemperatuur. Door slim gebruik te maken van historische groenstructuren en oude waterwegen kan hittestress worden aangepakt. Op deze manier levert erfgoed inspiratie om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken, zoals op het gebied van klimaatadaptatie.

Bastion Maria en Bolwerk Sint-Jan
In 's-Hertogenbosch, vestingstad van de Zuiderwaterlinie, beschermen de vestingwerken de stad al eeuwenlang tegen overstromingen. Dit erfgoed zet de stad nu opnieuw in als duurzame oplossing voor klimaatuitdagingen. Het eerste voorbeeld is Bastion Maria, waar een bergbassin voor rioolwater in geïntegreerd is om bij hevige regenbuien tijdelijk water op te vangen. Het tweede voorbeeld is het Bolwerk Sint-Jan waar historische muren en een rondeeltoren met een tijdelijke waterkering beschermd worden tegen hoog water.

Het praktijkvoorbeeld uit 's-Hertogenbosch begint in onderstaande video vanaf 22 minuten ongeveer.